Denise Crosby as Tasha Yar

Denise Crosby as Tasha Yar

Posted in 1980s television, denise crosby, star trek, tasha yar, TNG